รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มิ.ย. 2565 18:47:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ J-W1 (ครั้งสุดท้าย) (F53-5)
หลักทรัพย์
J
แหล่งข่าว
J
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 20 มิ.ย. 2565

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : J-W1
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 13,345,690
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 225,401
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.02504
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 1.95114
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 10 มิ.ย. 2565
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 13,679,796
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 43,764,093หมายเหตุ                      :
จากเดิมที่บริษัทได้มีการรายงานผลการใช้สิทธิของ J-W1 ครั้งที่ 11 (F53-5) 
ว่ามีจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 13,571,091 หุ้น และต่อมามีการใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W1
ครั้งสุดท้าย มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13,345,690 หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ 13,679,796
หุ้น ซึ่่งมีจำนวนมากกว่าหุ้นรองรับคงเหลือที่แจ้งไว้ในครั้งก่อน เนื่องจากมีการปรับสิทธิ อย่างไรก็ตาม
บริษัทขอปรับตัวเลขจำนวนหุ้นรองรับคงเหลือเพิ่ม จำนวน 43,872,798 หุ้น
จากการที่นำหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W1
ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรมาใช้ในการรองรับการปรับสิทธิ J-W1 เนื่องจากตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562
ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,352,922 หุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (J-W1)
บริษัทได้มีการรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (F53-5) (แก้ไข) เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2562
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรได้จริง จำนวน 156,480,124 หน่วย
ทำให้ยังมีหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้รับการจัดสรรคงเหลือ จำนวน 43,872,798 หุ้น
ซึ่งบริษัทยังไม่ได้มีการลดทุนแต่อย่างใด
เนื่องจากบริษัทต้องสำรองไว้กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิหรือการปรับราคาการใช้สิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (J-W1) และจากการใช้สิทธิ J-W1
ครั้งสุดท้ายมีจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือจำนวน 43,764,093 หุ้น
ซึ่งบริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนต่อไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์
กรรมการ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้