รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มิ.ย. 2565 08:41:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : MIDA-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 23 มิถุนายน 2565
หลักทรัพย์
MIDA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (MIDA)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : MIDA-W3
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 23 มิ.ย. 2565
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 626,020,527
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 1.50
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (13 มิถุนายน 
2565)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 29 ธ.ค. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 12 มิ.ย. 2567
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ MIDA-W3
ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ MIDA-W3
ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก https://www.set.or.th/warrants
______________________________________________________________________