รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มิ.ย. 2565 12:30:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (F53-5)
หลักทรัพย์
RATCH
แหล่งข่าว
RATCH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 22 มิ.ย. 2565

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 725,000,000
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 2 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 34.48
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 06 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2565
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 724,999,985
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 15

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 725,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 724,999,985
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 15
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 24,997,999,482.80
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 24,997,999,482.80
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการใหญ่


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้