รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มิ.ย. 2565 07:54:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ RATCH เริ่มซื้อขายวันที่ 24 มิถุนายน 2565
หลักทรัพย์
RATCH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH)
ทุนเดิม (บาท)                    : 14,500,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,450,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 724,999,985
ทุนใหม่ (บาท)                    : 21,749,999,850.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,174,999,985
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 10.00
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นสามัญ 
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 2 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 34.48
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 06 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 24 มิ.ย. 2565
______________________________________________________________________