รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มิ.ย. 2565 07:57:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ J เริ่มซื้อขายวันที่ 24 มิถุนายน 2565
หลักทรัพย์
J
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (J)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,126,707,278.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,126,707,278
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,679,796
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,140,387,074.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,140,387,074
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (J-W1) จำนวน 13,345,690
 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 13,679,796 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.02504
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.95114
วันใช้สิทธิ                      : 10 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 24 มิ.ย. 2565
______________________________________________________________________