รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 มิ.ย. 2565 06:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JCKH เริ่มซื้อขายวันที่ 27 มิถุนายน 2565
หลักทรัพย์
JCKH
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JCKH)
ทุนเดิม (บาท)                    : 420,753,612.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,683,014,450
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 11,904,761
ทุนใหม่ (บาท)                    : 423,729,802.75
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,694,919,211
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 4/2565 จำนวน 2,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 11,904,761 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 5,952.3805
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.168
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 21 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 27 มิ.ย. 2565
______________________________________________________________________