รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 มิ.ย. 2565 07:56:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ IRCP เริ่มซื้อขายวันที่ 27 มิถุนายน 2565
หลักทรัพย์
IRCP
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) (IRCP)
ทุนเดิม (บาท)                    : 226,579,425.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 453,158,851
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,380,952
ทุนใหม่ (บาท)                    : 227,769,901.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 455,539,803
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 3/2565 จำนวน 3,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,380,952 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 793.6507
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 1.26
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 16 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 27 มิ.ย. 2565
______________________________________________________________________