รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 มิ.ย. 2565 08:06:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JCK เริ่มซื้อขายวันที่ 27 มิถุนายน 2565
หลักทรัพย์
JCK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JCK)
ทุนเดิม (บาท)                    : 2,847,360,705.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,847,360,705
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 19,762,845
ทุนใหม่ (บาท)                    : 2,867,123,550.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,867,123,550
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 10,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 19,762,845 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,976.2845
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.506
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 21 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 27 มิ.ย. 2565
______________________________________________________________________