รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 มิ.ย. 2565 08:22:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ STOWER เริ่มซื้อขายวันที่ 27 มิถุนายน 2565
หลักทรัพย์
STOWER
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (STOWER)
ทุนเดิม (บาท)                    : 2,697,057,692.30
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 26,970,576,923
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 10,001,924,804
ทุนใหม่ (บาท)                    : 3,697,250,172.70
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 36,972,501,727
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1.50 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.05
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 23 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 27 มิ.ย. 2565
______________________________________________________________________