รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 มิ.ย. 2565 08:26:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PPPM เริ่มซื้อขายวันที่ 27 มิถุนายน 2565
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (PPPM)
ทุนเดิม (บาท)                    : 2,537,151,993.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,537,151,993
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 7,424,674,374
ทุนใหม่ (บาท)                    : 9,961,826,367.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 9,961,826,367
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นสามัญ 
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 3
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.10
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 13 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 27 มิ.ย. 2565
______________________________________________________________________