รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 มิ.ย. 2565 12:51:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
หลักทรัพย์
JCK
แหล่งข่าว
JCK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 24 มิ.ย. 2565

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  หุ้นกู้แปลงสภาพ                    

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อย่อหุ้นกู้แปลงสภาพ               : JCK
   ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ                : หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของ บริษัท เจซีเค 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568
   จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)           : 10,000
   จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น)        : 10,000
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)         : 1 : 1,980.198
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 0.505
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 24 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 24 มิ.ย. 2565
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 19,801,980
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 406,471,627หมายเหตุ                      :
ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้ : Advance Opportunities Fund  (จำนวน 10,000 หน่วย) อ้างอิงหนังสือที่ 
บ./65 - 275 เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ JCK ราคาแปลงสภาพ ณ วันที่ 24 มิถุนายน
2565
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายอนุกูล อุบลนุช
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

น.ส. สิริพร เตมีนันท์
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้