รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 มิ.ย. 2565 07:44:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 เรื่องแต่งตั้งกรรมการใหม่แก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการ และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2565
หลักทรัพย์
TQR
แหล่งข่าว
TQR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 มิ.ย. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 08 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 12 ก.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 11 ก.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการกรรมการบริษัท และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท
วาระที่ 4 พิิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) 46/7 
อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้