รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 มิ.ย. 2565 17:10:00
หัวข้อข่าว
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ NBC
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งข่าวการรับแบบเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
วันที่ 28 มิถุนายน 2565
สำนักงานได้รับ ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
ของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ NBC
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัท (1) นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ (2) นายบุญเอื้อ จิตรถนอม
(3) นางแนนซี่ เฉลิมกาญจนา (4) นายอิชย์ศีล สุวรรณวงศ์
(5) นางสาวนฤภร อรุณประพันธ์ (6) นายคมสหัสภพ นุตยกุล
(7) นางกนิษฐา ซาฮัค อเล็กยาน (8) นางประจิตรา วรนาวิน
รายละเอียดของแบบดังกล่าว สามารถดูได้จาก website ของสำนักงานที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTO.php (ภาษาไทย)
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTOe.php (English Version)
______________________________________________________________________