รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มิ.ย. 2565 17:26:00
หัวข้อข่าว
การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์
หลักทรัพย์
BDMS
แหล่งข่าว
BDMS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (SVH)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 480.00
การทำคำเสนอซื้อ                   : เพื่อการเพิกถอน
ตัวแทนการรับซื้อ                   : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้