รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2565 17:09:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
หลักทรัพย์
AJA
แหล่งข่าว
AJA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 30 มิ.ย. 2565

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  หุ้นกู้แปลงสภาพ                    

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ                : หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ 
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568
   จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)           : 6,000
   จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น)        : 15,000
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)         : 1 : 3,472.2222
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 0.288
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 30 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 20,833,333
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 884,134,956หมายเหตุ                      :
ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้ : Advance Opportunities Fund จำนวน 6,000 หน่วย
อัตราการแปลงสภาพ : จำนวนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพที่ใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ : ร้อยละ 90 ของราคาถั่วเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า
7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จะแปลงสภาพ คือวันที่ 20 มิถุนายน 2565 
ถึง 29 มิถุนายน 2565 โดยราคาถั่วเฉลี่ยน้ำหนัก ราคา 0.32 บาท ต่อหุ้น มีร้อยละ 90
ของราถาถั่วเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 0.288 บาทต่อหุ้น ทำให้ราคาแปลงสภาพ 0.288 บาทต่อหุ้น
ไม่ต่่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถั่วเฉลี่ยน้ำหนัก
จึงไม่เข้าเกณฑ์การห้ามผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period)
ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
คำนวณจากราคาปิดหรือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการ
(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว)
บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้ ครั้งที่ 1/2565 ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2565 จำนวน 30 ล้านบาท (30,000 หน่วย) โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 6 ล้านบาท (6,000 หน่วย) โดย Advance Opportunities Fund
คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2565 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 15.00 ล้านบาท (15,000 หน่วย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายพิชัย ปัญจสังข์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้