รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2565 18:13:00
หัวข้อข่าว
แจ้งความคืบหน้า การจำหน่ายหุ้นทั้งจำนวนที่ถืออยู่ในบริษัทย่อย 3 แห่ง
หลักทรัพย์
COMAN
แหล่งข่าว
COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แจ้งความคืบหน้า การจำหน่ายหุ้นทั้งจำนวนที่ถืออยู่ในบริษัทย่อย 3 แห่ง
จากสารสนเทศ CMC 08/2022 ของบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา เรื่อง การจำหน่ายหุ้นทั้งจำนวนที่ถืออยู่ในบริษัทย่อย
3 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด ("ซินเนเจอร์") ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย จำนวน 51,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของ ซินเนเจอร์ ให้แก่บริษัท 
แอสเซท เอเจนท์ แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด ("A2R") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส
เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("GSC") (GSC ถือหุ้นใน A2R สัดส่วนร้อยละ 75) ในราคาหุ้นละ 900 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45,900,000 บาท
2.  จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน บริษัท โคแมนชี่ โกโกจิ จำกัด ("โกโกจิ") จำนวน 399,996 หุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ โกโกจิ ให้แก่บริษัท แอสเซท เอเจนท์ แอนด์ เรียล เอสเตท 
จำกัด ("A2R") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("GSC") (GSC
ถือหุ้นใน A2R สัดส่วนร้อยละ 75) ในราคาหุ้นละ 30 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,999,880 บาท
3.  จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด ("เอไอ ซอฟท์") จำนวน 153,000 หุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของ เอไอ ซอฟท์ ให้แก่นายทักษะ บุนนาค ("นายทักษะ")
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ เอไอ ซอฟท์ ในราคาหุ้นละ 32.6797 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท
บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบถึงการจำหน่ายหุ้นทั้งจำนวนที่ถืออยู่ในบริษัทย่อย 3 แห่ง ในครั้งนี้ว่า 
บริษัทฯ ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้