รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2565 20:03:00
หัวข้อข่าว
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ใน บจก. ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) บจก. ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) บจก. อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ และบจก. เรดเฮ้าส์ ดิจิทัล การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขาย SABUY-W2 ชุดใหม่ และการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
SABUY
แหล่งข่าว
SABUY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 มิ.ย. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 09 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 08 ก.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 07 ก.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) 
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 มิ.ย. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 80,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 80,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 80,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                 : 5.59
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 มิ.ย. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 29,907,205
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 29,907,205
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : นายอานนท์ชัย วีระประวัติ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 17,592,920
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 1.19
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 28.25
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 8,742,857
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 0.59
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 28.00
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท อุ๊ปส์ มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 3,571,428
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 0.24
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 28.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 10 ส.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2565
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 29,907,205
(หุ้น)
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 มิ.ย. 2565
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 616,428,376
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 616,428,376
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 5.00 : 2.00
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date)            
                   : 02 ก.ย. 2565
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ                            
                  : 01 ก.ย. 2565
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : SABUY-W2
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ครั้งที่ 2
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 5.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  2
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

1. การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น 
(ไทยแลนด์) จำกัด
2. การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในบริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จำกัด และบริษัท เรดเฮ้าส์ ดิจิทัล จำกัด
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี เป็นกรรมการ และนายแพทย์ฆนัท 
ครุฑกูล เป็นกรรมการอิสระ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้