รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2565 08:22:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SDC เริ่มซื้อขายวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
หลักทรัพย์
SDC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (SDC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,323,658,359.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,236,583,590
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 16,835,016
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,325,341,860.60
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,253,418,606
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 5,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 16,835,016 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 3,367.0032
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.297
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 28 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 04 ก.ค. 2565
______________________________________________________________________