รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2565 08:23:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PERM เริ่มซื้อขายวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
หลักทรัพย์
PERM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) (PERM)
ทุนเดิม (บาท)                    : 755,353,500.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 755,353,500
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 11,305,197
ทุนใหม่ (บาท)                    : 766,658,697.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 766,658,697
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (PERM-W1) จำนวน 
11,305,197 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 11,305,197 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.80
วันใช้สิทธิ                      : 17 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 04 ก.ค. 2565
______________________________________________________________________