รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2565 08:31:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ GCAP เริ่มซื้อขายวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
หลักทรัพย์
GCAP
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (GCAP)
ทุนเดิม (บาท)                    : 178,251,361.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 356,502,722
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,836,547
ทุนใหม่ (บาท)                    : 179,169,634.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 358,339,269
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 3/2565 จำนวน 2,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,836,547 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 918.2736
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 1.089
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 29 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 04 ก.ค. 2565
______________________________________________________________________