รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2565 08:31:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TVD-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
หลักทรัพย์
TVDH
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) (TVD)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : TVD-W3
ตลาดรอง                      : mai
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 04 ก.ค. 2565
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 204,045,780
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 0.85
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TVD-W3 (13 
มิถุนายน 2565)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 30 ธ.ค. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 12 มิ.ย. 2568
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ TVD-W3
ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ TVD-W3
ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก https://www.set.or.th/warrants
______________________________________________________________________