รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2565 08:35:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ 6/2565 เพิ่มรายชื่อบุคคลในวงจำกัด การได้เพิ่มติมหุ้นบุริมสิทธิ์ของ บจ.เอซ อินคอร์ปอเรชั่น การให้กู้ยืมเงิน บจ.ไทย สมายล์ บัส ซึ่งเป็นบริษัทร่วม และแก้ไขวาระการประชุมวิสามัญฯ ครั้งที่ 1/2565
หลักทรัพย์
BYD
แหล่งข่าว
BYD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 พ.ค. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 11 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 ก.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 ก.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 พ.ค. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,863,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,863,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 5.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม)       : บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข)           : 990,800,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน (แก้ไข)          : 23.63
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 7.062
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม)       : นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์  
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 70,770,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)         : 1.69
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)          : 7.062
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม)       : นาย ลุชัย ภุขันอนันต์
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 251,430,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)         : 6.00
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)          : 7.062
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 1,313,000,000
(หุ้น)
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 550,000,000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้