รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2565 12:48:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
NVD
แหล่งข่าว
NVD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 01 ก.ค. 2565

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  
เสนอขายให้แก่                    


อื่นๆ                        
รายละเอียดการจัดสรร                 : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)         : 86,287,501
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : NVD-W3
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                  : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท
 เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ              : 01 ก.ค. 2565
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)       : 86,286,861
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)          : 640
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ        : 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้รับการใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิ
บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
ซึ่งบริษัทจะดำเนินการขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
เพื่อตัดหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ต่อไป
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายวิเชียร เจียกเจิม
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้