รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2565 17:04:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ PIMO-W2
หลักทรัพย์
PIMO
แหล่งข่าว
PIMO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 01 ก.ค. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PIMO-W2
วันใช้สิทธิ                      : 27 ก.ค. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 20 ก.ค. 2565 ถึงวันที่ 26 ก.ค. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1.75
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
http://www.pioneermotor.th.com/download.php?cid=89&cname=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%
B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9
6%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99&lang=thai
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล (เลขานุการบริษัท)
บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 78, 78/4, 78/5 หมู่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ตำบลดอน
แฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ 034-265-111-8
โทรสาร 034-265-119
Website: http://www.pioneermotor.th.com
E-mail: sirirat@pioneermotor.th.com
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : คุณวสันต์ อิทธิโรจนกุล
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : คุณสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
ตำแหน่ง                       : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้