รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2565 17:06:00
หัวข้อข่าว
กำหนดปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 11 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KKPS
หลักทรัพย์
JMT06C2207A
แหล่งข่าว
KKPS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ DW                    


เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 01 ก.ค. 2565
วันใช้สิทธิ                      : 22 ก.ค. 2565
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW           : 22 ก.ค. 2565
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 19 ก.ค. 2565
วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP          : วันที่ 20 ก.ค. 2565 ถึงวันที่ 22 ก.ค. 2565

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BEC06C2207A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 21.153
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.54195 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CHG06C2207A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 4.20
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.47727 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CPF06C2207A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 32.164
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.7402 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CRC06C2207K
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 48.129
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 6.45036 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : HANA06C2207A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 68.503
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 8.80747 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : JMT06C2207A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 85.562
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 7.16332 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MINT06C2207K
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 38.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 7.40 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : OR06C2207A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 33.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.75 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PLAN06C2207K
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 10.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 1.30 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SIRI06C2207A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 1.523
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.28548 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : STAR06C2207A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 5.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.70 : 1
หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายจุฬวิชช์ ชัยธชวงค์
ตำแหน่ง                       : ผู้อำนวยการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้