รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2565 17:17:00
หัวข้อข่าว
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 87 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย YUANTA
หลักทรัพย์
PTTE19C2207A
แหล่งข่าว
YUANTA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            


เรื่อง                        : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                    : 01 ก.ค. 2565
วันครบกำหนดอายุ                   : 06 ก.ค. 2565
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)              : 0.00


ชื่อย่อ DW                      : AEON19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.05176
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 170.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 254.984
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : AMAT19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.35945
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 18.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 28.807
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : AOT19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.17699
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 70.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 84.70
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : AWC19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.96511
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 4.88
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 6.356
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BAM19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.44707
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 17.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 26.744
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BANP19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.34665
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 12.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 16.135
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BANP19C2207B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.36522
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 12.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 14.57
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BANP19P2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.42257
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 12.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 8.263
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BBL19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08858
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 134.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 193.70
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BCPG19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.37736
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 10.90
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 16.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BEC19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.26061
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 13.90
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 21.153
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BGRI19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.19580
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 36.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 41.949
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BJC19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09146
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 32.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 36.445
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BPP19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.44031
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 14.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 21.83
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BTS19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.42918
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 8.55
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 13.30
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BTS19C2207B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.98039
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 8.55
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 12.20
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CK19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.35149
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 20.20
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 25.388
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CKP19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.53815
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 5.70
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 6.403
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : COM719C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10204
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 29.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 52.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CPAL19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.17863
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 62.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 82.24
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CPF19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.13747
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 26.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 30.878
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CPF19C2207B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.36346
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 26.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 30.581
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CPN19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.15085
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 61.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 75.193
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : DOHO19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.26667
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 15.80
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 27.70
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : DTAC19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.12658
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 44.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 65.60
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : EA19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.12091
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 82.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 122.169
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : EA19C2207B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.13292
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 82.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 110.908
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : EA19P2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.21581
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 82.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 63.277
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : EPG19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.69930
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 9.35
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 12.30
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GLOB19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.44444
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 17.80
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 28.70
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GPSC19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.16393
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 66.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 93.70
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GULF19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.16949
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 46.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 63.70
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GUNK19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.51611
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 5.65
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 8.22
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : HANA19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10117
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 40.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 78.582
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : HANA19C2207B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09375
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 40.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 66.839
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : HANA19C2207C
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.11229
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 40.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 62.337
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : HANA19P2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.40
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 40.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 24.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : HMPR19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.42546
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 12.70
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 20.64
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : INTU19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.16667
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 68.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 102.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : IRPC19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 2.08333
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 3.22
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 5.05
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : IVL19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.12999
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 46.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 62.139
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : IVL19C2207B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.14180
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 46.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 54.939
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : IVL19P2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.14081
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 46.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 37.284
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : JMAR19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10381
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 51.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 65.564
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : JMT19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.11966
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 74.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 90.437
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KBAN19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08483
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 151.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 219.351
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KBAN19P2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.11187
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 151.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 117.878
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KCE19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10808
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 60.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 77.072
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KCE19P2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.21078
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 60.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 41.341
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KEX19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.30960
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 23.10
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 30.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KTC19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.13935
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 56.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 81.298
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : MEGA19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10212
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 48.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 56.798
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : MINT19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.14925
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 34.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 40.70
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : MTC19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.12522
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 43.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 69.443
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : OR19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.14815
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 25.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 32.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : ORI19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.28516
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 10.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 14.603
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : OSP19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.16842
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 34.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 48.09
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTTE19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08696
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 159.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 190.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTTE19C2207B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.07813
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 159.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 202.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTTE19P2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.12987
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 159.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 108.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTTG19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.14345
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 45.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 72.904
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTTG19C2207B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.15748
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 45.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 65.30
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : RBF19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.25224
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 14.90
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 21.309
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : RCL19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10423
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 38.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 64.243
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : RS19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.31107
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 15.30
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 22.249
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SAWA19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.14370
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 48.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 71.522
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SCC19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.04243
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 378.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 472.337
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SCGP19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.17818
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 55.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 73.805
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SIRI19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 3.75303
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 1.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 1.589
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SPRC19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.62999
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 12.10
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 11.366
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.46241

ชื่อย่อ DW                      : STA19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.12204
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 21.10
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 36.092
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : STAR19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.40845
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 4.26
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 5.75
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : STEC19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.37055
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 12.30
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 18.842
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : STGT19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.13591
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 15.80
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 33.815
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : STGT19C2207B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.35385
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 15.80
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 31.866
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TASC19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.37313
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 16.10
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 21.90
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TCAP19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.15130
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 38.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 52.684
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TCAP19C2207B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.16061
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 38.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 56.516
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TIDL19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.14366
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 29.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 43.056
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TISC19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.16835
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 88.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 121.215
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TOP19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.16
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 52.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 66.30
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TOP19C2207B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.16949
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 52.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 71.30
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TRUE19P2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.62612
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 4.64
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 4.22
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TTA19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.24933
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 8.95
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 15.358
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TTB19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 3.32942
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 1.22
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 1.647
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TU19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.49376
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 16.60
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 25.413
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : WHA19C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.96744
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 3.08
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 4.496
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00
หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : Mr. Hsuan-Yi Chen
ตำแหน่ง                       : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานตราสารอนุพันธ์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้