รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2565 18:21:00
หัวข้อข่าว
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 23 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI
หลักทรัพย์
KCE13P2207A
แหล่งข่าว
KGI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            


เรื่อง                        : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                    : 01 ก.ค. 2565
วันครบกำหนดอายุ                   : 06 ก.ค. 2565
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)              : 0.00


ชื่อย่อ DW                      : AMAT13C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.33788
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 18.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 26.637
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BANP13C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.28406
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 12.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 14.081
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BANP13P2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.51131
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 12.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 7.823
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : COM713C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 29.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 55.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : DELT13C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.00628
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 338.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 597.512
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : DELT13C2207B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.01339
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 338.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 547.72
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : DOHO13C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.28571
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 15.80
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 27.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : EA13P2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.22807
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 82.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 60.287
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : ESSO13C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.625
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 11.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 10.30
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.68750

ชื่อย่อ DW                      : GULF13C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.13450
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 46.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 64.434
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GUNK13C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.51095
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 5.65
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 8.318
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : HANA13P2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.31442
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 40.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 25.444
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : IVL13P2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.45060
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 46.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 26.631
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : JAS13C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.00
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 3.60
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 4.60
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KCE13P2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.22576
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 60.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 36.42
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : MTC13C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.11455
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 43.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 68.947
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PRM13C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.51533
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 5.55
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 8.053
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTL13C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.19924
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 22.90
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 29.525
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTT13C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.13607
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 34.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 49.239
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTTE13P2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.13514
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 159.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 102.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : RS13C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.34009
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 15.30
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 21.759
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TASC13C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.26143
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 16.10
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 22.951
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TISC13C2207A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.20720
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 88.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 120.658
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00
หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายจื้อ-หง หลิน
ตำแหน่ง                       : กรรมการอำนวยการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้