รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2565 19:43:00
หัวข้อข่าว
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565
หลักทรัพย์
UHERO
แหล่งข่าว
UHERO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน          

เรื่อง                        : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ชื่อ                         : กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ (UHERO)
ข้อมูล ณ วันที่                    : 30 มิ.ย. 2565
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)                : 8.1647
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                : 298,155,784.08
มูลค่าทรัพย์สินรวม (บาท)                : 298,825,711.73
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 36,517,274.8415
ราคาขายหน่วย                    : 8.2056
ราคารับซื้อคืนหน่วย                  : 8.1647
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายประหยัด ตันสืบเชื้อสาย
ตำแหน่ง                       : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้