รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.ค. 2565 06:30:00
หัวข้อข่าว
การย้ายหลักทรัพย์ BIZ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
หลักทรัพย์
BIZ
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ/ตลาดรอง         

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ)
ตลาดรองเดิม                     : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : สินค้าอุปโภคบริโภค
ตลาดรองใหม่                     : SET
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจใหม่                    : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ลักษณะธุรกิจ                     :
บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธ
ีรังสีรักษา (Radiotherapy) และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว (Maintenance
Service)
วันที่มีผล                      : 05 ก.ค. 2565
______________________________________________________________________