รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.ค. 2565 07:49:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AJA เริ่มซื้อขายวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
หลักทรัพย์
AJA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AJA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 519,527,428.10
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,195,274,281
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 31,650,293
ทุนใหม่ (บาท)                    : 522,692,457.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,226,924,574
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AJA-W3) จำนวน 60,000 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 64,260 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.071
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.186
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AJA-W4) จำนวน 12 หน่วย
 แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.40
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 3,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 10,752,688 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 3,584.2294
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.279
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 29 มิ.ย. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 6,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 20,833,333 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 3,472.2222
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.288
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 30 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 06 ก.ค. 2565
______________________________________________________________________