รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.ค. 2565 17:23:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
PPPM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 05 ก.ค. 2565

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  หุ้นกู้แปลงสภาพ                    

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ                : หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวไม่มีประกันของบริษัท พีพี 
ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ครั้งที่ 7/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
   จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)           : 3,000
   จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น)        : 2,000
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)         : 1 : 8,547.00833
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 0.117
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 05 ก.ค. 2565
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 25,641,025
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 158,247,641หมายเหตุ                      :
Advance Opportunities Fund 1
อัตราการแปลงสภาพ : จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญ
ราคาแปลงสภาพ : 0.117 บาทต่อหุ้น โดยราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15
วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ คือวันที่ 24 มิถุนายน 2565 - 4
กรกฎาคม 2565 มีราคาอยู่ที่ 0.130 บาทต่อหุ้น เป็นราคาแปลงสภาพที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจึงไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period)
ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอขายและออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 จำนวน 10 
ล้านบาท (10,000 หน่วย) โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
จำนวน 3 ล้านบาท (3,000 หน่วย) โดย ADVANCE OPPORTUNITIES FUND ใช้สิทธิแปลงสภาพครบแล้ว และ ADVANCE 
OPPORTUNITIES FUND 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 3 ล้านบาท (3,000 หน่วย)
จึงยังเหลือจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 7/2565 จำนวน 2 ล้านบาท (2,000 หน่วย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้มีอำนาจ

หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์
กรรมการผู้มีอำนาจ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้