รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ก.ค. 2565 08:23:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CHAYO เริ่มซื้อขายวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
หลักทรัพย์
CHAYO
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CHAYO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 533,178,703.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,066,357,406
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 32,738
ทุนใหม่ (บาท)                    : 533,195,072.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,066,390,144
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHAYO-W2) จำนวน 30,683
 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 32,738 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.067
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 9.599
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 07 ก.ค. 2565
______________________________________________________________________