รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ก.ค. 2565 08:28:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JMT เริ่มซื้อขายวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด 
(มหาชน) (JMT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 729,506,137.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,459,012,275
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 100,386
ทุนใหม่ (บาท)                    : 729,556,330.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,459,112,661
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 98,043 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,386 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.02418
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 28.41291
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 07 ก.ค. 2565
______________________________________________________________________