รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ก.ค. 2565 12:54:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
         ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. ลบบ. 067/2565
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

เรื่อง  แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวีร่า ฮานดาจานี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
(มีอำนาจลงนาม) แทนกรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนาม) รายเอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด
โดยธนาคารได้ยื่นขอความเห็นชอบการแต่งตั้งนางวีร่า ฮานดาจานี
ดำรงตำแหน่งกรรมการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แล้วนั้น

บัดนี้ ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่า ธปท. ได้อนุมัติให้นางวีร่า ฮานดาจานี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร 
(มีอำนาจลงนาม) ตามที่ธนาคารยื่นเรื่องขอแล้ว ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนาม)
ของนางวีร่า ฮานดาจานี มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป


  
  ขอแสดงความนับถือ


 
                      (นางปฏิมา จำปาสุต)
                     เลขานุการบริษัท


เลขานุการบริษัทและงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 02-638-8287
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้