รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ก.ค. 2565 17:14:00
หัวข้อข่าว
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ NBC
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งข่าวการรับแบบเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
สำนักงานได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6-ข)
ของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ NBC
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ : (1) นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ (2) นายบุญเอื้อ จิตรถนอม
(3) นางแนนซี่ เฉลิมกาญจนา (4) นายอิชย์ศีล สุวรรณวงศ์
(5) นางสาวนฤภร อรุณประพันธ์ (6) นายคมสหัสภพ นุตยกุล
(7) นางกนิษฐา ซาฮัค อเล็กยาน (8) นางประจิตรา วรนาวิน
แบบดังกล่าว สามารถดูได้จาก website ของสำนักงานที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTO.php (ภาษาไทย)
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTOe.php (English Version)
______________________________________________________________________