รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ค. 2565 08:13:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AQ เริ่มซื้อขายวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) (AQ)
ทุนเดิม (บาท)                    : 46,841,811,153.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 93,683,622,306
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,922
ทุนใหม่ (บาท)                    : 46,841,813,614.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 93,683,627,228
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AQ-W5) จำนวน 4,600 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,922 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.07
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.026
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 11 ก.ค. 2565
______________________________________________________________________