รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ค. 2565 08:23:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ XPG เริ่มซื้อขายวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
หลักทรัพย์
XPG
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (XPG)
ทุนเดิม (บาท)                    : 4,677,679,921.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 9,355,359,843
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,668,284
ทุนใหม่ (บาท)                    : 4,680,514,063.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 9,361,028,127
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (XPG-W4) จำนวน 856,107 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,668,284 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 6.621
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.815
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 11 ก.ค. 2565
______________________________________________________________________