รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ค. 2565 08:25:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : EP-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
หลักทรัพย์
EP
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : EP-W4
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 11 ก.ค. 2565
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 233,119,287
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 8.30
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (30 มิถุนายน 
2565)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 30 ก.ย. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 29 มิ.ย. 2568
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ EP-W4 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
EP-W4 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
https://www.set.or.th/warrants
______________________________________________________________________