รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ค. 2565 12:42:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)
หลักทรัพย์
NVD
แหล่งข่าว
NVD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 01 ก.ค. 2565

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด                 
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)         : 86,287,501
(เพิ่มเติม)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม)            : NVD-W2
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม)             : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) (เพิ่มเติม)          : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข)          : 01 ก.ค. 2565
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)       : 86,286,861
(เพิ่มเติม)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย) (เพิ่มเติม)       : 640
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ        : 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้รับการใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิ
บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
ซึ่งบริษัทจะดำเนินการขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
เพื่อตัดหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ต่อไป
(เพิ่มเติม)

___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายวิเชียร เจียกเจิม
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้