รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.ค. 2565 12:30:00
หัวข้อข่าว
นำส่งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
NBC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) (NBC)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
นายบุญเอื้อ จิตรถนอม นางกนิษฐา ซาฮัค อเล็กยาน นางประจิตรา วรนาวิน นายคมสหัสภพ นุตยกุล นายณัฐพงศ์ 
ศีตวรรัตน์ นางแนนซี่ เฉลิมกาญจนา นายอิชศีล สุวรรณวงศ์ นางสาวนฤภร อรุณประพันธ์ (Concert Party)
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ                 : วันที่ 08 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 12 ก.ค. 2565
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 1.30
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้                 
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 1.29652
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ            : 15 ก.ค. 2565
ตัวแทนการรับซื้อ                   : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้