รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.ค. 2565 13:17:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)
หลักทรัพย์
NINE
แหล่งข่าว
NINE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 11 ก.ค. 2565

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด                 
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 240,000,000
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1.5232 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 3.30
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 24 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 240,000,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 240,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 240,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 792,000,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 600,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าบริการตัวแทนรับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 791,400,000.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายกัมพล รวยป้อม
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้