รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.ค. 2565 08:20:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ NINE เริ่มซื้อขายวันที่ 14 กรกฎาคม 2565
หลักทรัพย์
NINE
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด 
(มหาชน) (NINE)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,349,549,286.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,349,549,286
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 240,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,589,549,286.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,589,549,286
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1.5232 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 3.30
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 24 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 ก.ค. 2565
______________________________________________________________________