รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.ค. 2565 08:42:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AJA เริ่มซื้อขายวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
หลักทรัพย์
AJA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AJA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 522,692,457.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,226,924,574
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 19,841,269
ทุนใหม่ (บาท)                    : 524,676,584.30
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,246,765,843
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 5,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 19,841,269 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 3,968.2538
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.252
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 12 ก.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 21 ก.ค. 2565
______________________________________________________________________