รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.ค. 2565 17:03:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หลักทรัพย์
TMW
แหล่งข่าว
TMW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 22 ก.ค. 2565
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
วันที่   22 กรกฎาคม 2565
เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
ซึ่งประชุมโดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 10.00 น.
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 27 ราย ประกอบด้วย
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 12 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,051,300 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 15
ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 25,066,000 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 29,117,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.98%
ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 39,900,000 หุ้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2564  ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  บัตรเสีย
คะแนนเสียง   29,117,200   0  100  0
คิดเป็นร้อยละ  100  0  0  0

ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 
โดยระเบียบวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
 
ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
มติที่ประชุม  อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  บัตรเสีย
คะแนนเสียง  29,117,200   0  100  0
คิดเป็นร้อยละ  100  0  0  0

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 (สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565) โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
35,910,000.00 บาท (สามสิบห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 30.18
ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุน โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 สิงหาคม 2565
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  บัตรเสีย
คะแนนเสียง  29,117,200   0  100  0
คิดเป็นร้อยละ  100  0  0  0

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
        1. นายฮิโรชิ ยามาด้า
        2. นายนาโอกิ ยามาด้า
      3. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 
ด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการทั้งสามท่าน  ดังนี้
1.  นายฮิโรชิ ยามาด้า
มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  บัตรเสีย
คะแนนเสียง  29,117,200   0  100  0
คิดเป็นร้อยละ  100  0  0  0

2.  นายนาโอกิ ยามาด้า
มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  บัตรเสีย
คะแนนเสียง  29,117,200   0  100  0
คิดเป็นร้อยละ  100  0  0  0
3.  นายไพฑูรย์ กลัดเขียว
 มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  บัตรเสีย
คะแนนเสียง  29,117,200   0  100  0
คิดเป็นร้อยละ  100  0  0  0

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) 
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  บัตรเสีย
คะแนนเสียง   29,117,200  100  0  0
คิดเป็นร้อยละ  100  0  0  0

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
มติที่ประชุม  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ได้แก่ นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายสำราญ แตงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 และ/หรือ นายปิยะ
ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน
2,180,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  บัตรเสีย
คะแนนเสียง   29,117,200  100  0  0
คิดเป็นร้อยละ  100  0  0  0

ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 
เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณา    อนุมัติเพิ่มข้อบังคับของบริษัท
มติที่ประชุม  อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท 
โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 21
เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจและเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกับให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 การโอนหุ้นข้อ 14
ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  บัตรเสีย
คะแนนเสียง   29,117,200  0  100  0
คิดเป็นร้อยละ  100  0  0  0

ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ
    ไม่มีเรื่องที่ต้องอนุมัติในระเบียบวาระนี้  
    ปิดการประชุมเวลาประมาณ 10.50 น.
    
     จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                  ขอแสดงความนับถือ
 

                  (นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ)
                    เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้