รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ค. 2565 17:20:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ BANPU-W4
หลักทรัพย์
BANPU
แหล่งข่าว
BANPU
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 27 ก.ค. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BANPU-W4
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2565
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 09 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 07 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 15 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 5.00
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 01 ต.ค. 2565
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
https://www.banpu.com/warrant_information/warrants-representing-the-right-to-purchase-ordinary-share
s-of-banpu-public-company-limited-no-4-banpu-w4/?lang=th
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการ ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
บุคคลที่ติดต่อ :  คุณฐานมาศ, คุณมาลี, คุณเบญจวรรณ, คุณมานิสา
คุณปิยพร, คุณจารุภา, คุณสุวาลี, คุณกิตติมา
เบอร์ติดต่อ   :  0-2618-1141-1143, 0-2618-1146-1147
              0-2618-1122, 0-2618-1133, 0-2618-1129
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสมฤดี ชัยมงคล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้