รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ส.ค. 2565 07:46:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ IRCP เริ่มซื้อขายวันที่ 3 สิงหาคม 2565
หลักทรัพย์
IRCP
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) (IRCP)
ทุนเดิม (บาท)                    : 239,173,878.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 478,347,757
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,630,598
ทุนใหม่ (บาท)                    : 243,489,177.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 486,978,355
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 6/2565 จำนวน 3,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,205,128 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,068.376
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.936
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 21 ก.ค. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 6/2565 จำนวน 2,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,157,497 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,078.749
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.927
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 22 ก.ค. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 6/2565 จำนวน 3,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,267,973 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,089.3243
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.918
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 25 ก.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 03 ส.ค. 2565
______________________________________________________________________