รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ส.ค. 2565 07:59:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ GCAP เริ่มซื้อขายวันที่ 3 สิงหาคม 2565
หลักทรัพย์
GCAP
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (GCAP)
ทุนเดิม (บาท)                    : 181,623,913.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 363,247,826
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,984,126
ทุนใหม่ (บาท)                    : 182,615,976.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 365,231,952
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 4/2565 จำนวน 2,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,984,126 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 992.0635
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 1.008
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 27 ก.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 03 ส.ค. 2565
______________________________________________________________________