รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ส.ค. 2565 12:54:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข)
หลักทรัพย์
NINE
แหล่งข่าว
NINE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จำกัด (มหาชน) (NINE)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ                 : วันที่ 04 ก.ค. 2565 ถึงวันที่ 10 ส.ค. 2565
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 3.30
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้                 
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 3.291173
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ            : 15 ส.ค. 2565
ตัวแทนการรับซื้อ                   : บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ                      : - บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด 
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
- เนื่องจาก POV จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 
ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ
ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น
ซึ่งจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นผลให้ POV
มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ.12/2554")
ซึ่งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ
ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ POV
รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ POV
แล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่า POV จะเริ่มการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ทั้งนี้
ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กำหนดว่า
ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258
ของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมทั้งบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของบริษัทฯ
มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กล่าวคือ
ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในครั้งนี้
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้