รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ส.ค. 2565 18:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งใหม่
หลักทรัพย์
TOP
แหล่งข่าว
TOP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 ก.พ. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 275,120,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 275,120,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 10.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ประชาชนทั่วไป (PO)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 275,120,000
 จัดสรรให้กับ                   : อื่นๆ
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 19 ส.ค. 2565
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) 
(เพิ่มเติม)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 18 ส.ค. 2565
(เพิ่มเติม)
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
บริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับมอบอำนาจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
เลื่อน หรือยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่    31 พฤษภาคม 2565 จึงได้กำหนดให้วันที่ 19 สิงหาคม 2565
เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ครั้งใหม่แทนวัน Record Date เดิมที่ยกเลิกไป

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 275,120,000 หุ้น 
ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายโดยวิธี Book Building โดยแบ่งเป็น (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน
239,235,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
(ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จัดหาหุ้น
ส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) (หากมี) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 35,885,000 หุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้