รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ส.ค. 2565 08:32:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ GCAP เริ่มซื้อขายวันที่ 9 สิงหาคม 2565
หลักทรัพย์
GCAP
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (GCAP)
ทุนเดิม (บาท)                    : 185,146,028.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 370,292,057
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,115,264
ทุนใหม่ (บาท)                    : 186,703,660.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 373,407,321
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     :   Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 4/2565 จำนวน 3,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,115,264 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,038.4216
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.963
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 04 ส.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 09 ส.ค. 2565
______________________________________________________________________